Touchscreen piano not working

Touchscreen piano not working.