Delete duplicates

Delete these duplicate tabs, please! @dave